واحد کارپردازی

null

حمیدرضا زارعی

سرپرست کارپردازی

شرح وظایف واحد کارپردازی:

  • تحويل اجناس خريداري شده به واحد اموال و انبار بر اساس ضوابط ذيربط 
  • تنظيم اسناد هزينه لوازم خريداري شده طبق مقررات و آئين نامه مالي شهرداريها 
  • انجام معاملات جزئي توسط متصدي خريد پس از جلب موافقت رئيس مربوطه 
  • تهيه و تنظيم و ارائه گزارش از فعاليتهاي انجام شده به مديريت مالي
  • اداره و نظارت بر امور كارپردازيها ، خريدهاي داخلي و خارجي 
  •  پيش بيني تجهيزات و ملزومات اداري و برآورد هزينه آنها با همكاري واحدهاي مسئول شهرداري 
  • دريافت فهرست تجهيزات و ملزومات اداري مورد نياز واحدها و تنظيم برنامه خريد آنها حتي المقدور بصورت عمده 
  • پيگيري خريد و توزيع مايحتاج كليه واحدهاي شهرداري بر اساس تقاضاهاي رسيده با نازلترين قيمت و با كيفيت مورد انتظار با در نظر گرفتن اعتبارات مصوب و هماهنگي با واحد اموال و انبا
فهرست